Etkinlik Çeşitlerimiz

Buca Anaokulu Etkinlik Çeşitleri

Etkinlik Çeşitlerimiz; Türkçe, Sanat, Drama, Müzik, Hareket, Oyun, Fen, Matematik, Okuma
Yazmaya Hazırlık ve Alan Gezileri, Robotik Kodlama, Yabancı Dil şeklindedir. Öğretmen veya çocuklar tarafından yapılandırılmış/ yarı yapılandırılmış/yapılandırılmamış etkinlikler sınıf içinde yapılabileceği gibi açık havada da
yapılabilir.

Matematik Etkinliği:
Matematik eğitimi, çocuğun bilişsel gelişimine katkı sağlamak, çocuklarda matematiğe karşı olumlu
bir tutum kazandırmak, çocukların önceden getirdikleri kavramsal bilgilerle yeni bilgiler arasında
bağ kurmasına yardımcı olmak, matematiksel kavramların neden ve nasıl kullanıldığını anlamaya
yardımcı olmak amacını taşımaktadır

Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği:
Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları ilkokula hazırlık
çalışmalarının içerisinde yer alan ve çocukların ilkokula geçişini kolaylaştırmak, hazır bulunuşluk
düzeylerini artırmak amacıyla yapılan etkinliklerdir. Kesinlikle okuma veya yazma öğretmek
amacını taşımamaktadır. Programda okuma ve yazma öğretimi yoktur. Harfleri göstermek ve
harfleri yazdırmak da yoktur.

Türkçe Etkinliği:
Türkçe etkinliği çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak, sözcük dağarcıklarını
geliştirmek ve iletişim becerilerini artırmak için planlanan etkinliklerdir. Türkçe etkinliklerinin amacı; çocukların Türkçeyi düzgün kullanmasını, sesleri çıkarabilmesini, farklı söz dizimsel yapıları anlama ve kullanmasını, dinleme becerilerini kazanmasını, duygu ve düşüncelerini sözel ve sözel olmayan yollarla ifade etmesini, ses tonunu ayarlamasını ve sözcükleri doğru üretmesini sağlamaktır.
Bunların yanı sıra Türkçe etkinliklerinin önemli işlevlerinden birisi çocukların kitaplara karşı
olumlu tutum geliştirmelerini desteklemek ve kitap sevgisini aşılamaktır.

Müzik Etkinliği:
Müzik etkinlikleri, çocukların hem bilişsel, dil, motor, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyen
hem de müziksel gelişim sürecini olumlu yönde etkileyen çalışmalardır. Bu çalışmalar, ses ve müzik
dinleme ve ayırt etme çalışmaları, ritim çalışmaları, nefes ve ses çalışmaları, şarkı söyleme, çalgı
çalma, yaratıcı hareket ve dans, müzik eşliğinde hareket, müzikli öykü oluşturma gibi etkinliklerden
oluşur.

Hareket Etkinliği:
Hareket etkinliğinin amacı, çocukların temel hareket becerilerini geliştirerek çocuğun fiziksel, motor, bilişsel, dil, sosyal ve duygusal, gelişimine ve öz bakım becerilerine katkıda bulunmaktır.
Böylece çocuğun fiziksel etkinliklere yaşam boyu katılımı da sağlanabilir. Çocukların fiziksel ve motor yeterliliklerinin, algısal motor gelişimlerinin ve hareket becerilerinin yani yer değiştirme, nesne kontrolü ve denge becerilerinin geliştirilmesini içeren etkinliklerdir. Bu etkinlikler süresince çocukların temel hareket becerileri, beden farkındalığı motor yeterliliği (güç, koordinasyon, hız, çabukluk) ve fiziksel yeterliliği (esneklik, kuvvet, dayanıklılık) gelişir.

Yabancı Dil Eğitimi:

İnsan beyninin en hızlı geliştiği dönem 0-6 yaş dönemidir. Çocukların bu dönemde algıları çok açıktır ve yeni şeyler öğrenmeye karşı meraklıdırlar. Okul öncesi dönemde yabancı dil eğitimi, çocukların bu özellikleri göz önünde bulundurulduğunda diğer dönemlere göre daha kolaydır. Uygun yöntemler kullanıldığında bu yaş aralığında yabancı dil öğretimi, kendi ana dilinin yanında kolayca öğrenilebilir. Beka Beka Buca Anaokulu‘nda yabancı dil eğitim etkinliği uygulanmaktadır.

Drama Etkinliği:
Drama çocukların bir grup içerisinde durum veya olayları kendi yaşantılarından yola çıkıp materyaller kullanarak, dramatik formlar yoluyla canlandırmalarıdır. Okul öncesinde drama; çocuğun yaparak yaşayarak öğrenmesini amaçlayan, bütün gelişimlerini destekleyen, daha önceden belirlenmiş amaçları olan, olayları sözel veya sözel olmayan iletişim yöntemleriyle ifade etmeye
dayalı, içinde canlandırmaların olduğu bir etkinliktir.

Sanat Etkinliği:
Çocuğun yaratıcılığını ve hayal gücünü kullanarak problem çözmesine, eleştirel ve çözüm odaklı
düşünmesine olanak tanıyan etkinliklerdir. Sanat etkinlikleri aynı zamanda çocukların kendilerini
ifade ederek iletişim becerilerini geliştirmesine yardımcı olur. Bunlara ek olarak sanat etkinlikleri
çocuğun kendini, içinde bulunduğu kültürü ve diğer kültürleri daha iyi anlamasına olanak tanıyarak
farklılıklara saygı duymasına da yardımcı olur.

Oyun Etkinliği:
Oyun, çocukların uzmanlık alanıdır. Dünyanın her yerinde çocuklar her koşulda, her zaman, her şeyle oyun oynayabilirler. Oyun sadece çocukların değil yaşam boyu bireylerin haz verici uğraşı olarak önemini sürdürür. Çocukluk döneminin vazgeçilmez uğraşı olan oyundan en etkili öğrenme fırsatı olarak yararlanılmalıdır. Çocuklar öğrenme deneyimlerini oyunları aracılığı ile geliştirirler
ve zenginleştirirler.

Fen Etkinliği:
Çocukları dikkat etmeye, soru sormaya, merak etmeye, gözlemlemeye, araştırmaya, incelemeye ve
keşfetmeye yönelten etkinliklerdir. Çocuklar ilk elden deneyimler kazanırken onların bilimsel süreç
becerilerini kullanmalarına özen gösterilmelidir. Bu etkinliklerle yaşam gerçeklerini tanıtırken
çocuklarda çevre farkındalığı da sağlanacaktır.

Alan Gezisi:
Alan gezileri çocukların araştırma, problem çözme ve olayı yerinde gözlemleme yolu ile doğrudan ve
anlamlı öğrenme gereksinimlerini karşılama amacını taşımaktadır. Yalnızca fen eğitimi etkinlikleri
kapsamında düşünülmemesi gerekir. Bu geziler bir yandan çocukların yaşadıkları çevreyi
tanımalarına, bir yandan da eğitim programına alınan kazanımlara ulaşmalarına ve kavramları
öğrenmelerine ortam hazırlar.

Örnek geziler: Çocukların ilgisini çekecek, yöresel, kültürel, mesleki ve güncel önem taşıyan her
mekân çocuk için doğal öğrenme alanıdır. İçinde bulunulan yöredeki tarihî bir yer, müze, bir
ressamın sanat atölyesi, matbaa, tarla, bahçe, park ve herhangi bir materyalin, araç veya gerecin
üretim atölyesi gibi mekânlara alan gezileri düzenlenebilir.

Robotik Kodlama Eğitimi :

Yakın gelecekte şu anda var olmayan bir çok yeni meslek ortaya çıkacaktır ve mevcut bir çok meslek grubuna ihtiyaç kalmayacaktır. Bu sebeple çocuklarımızın 21. Yüzyıl becerileri ile donatılması oldukça önemlidir. Robotik/Kodlama bilimi ve eğitimi bu becerilerin gelişmesinde ve geleceğin inşasında oldukça etkilidir. Robotik eğitimi alarak robot yapmayı öğrenen çocukların kendine güvenleri, öz saygıları, üretkenlikleri ve bilimsel süreç, problem çözme, iletişim ve işbirliği becerileri yani 21. yüzyıl becerileri gelişmektedir. Buca Anaokulu Etkinlik Çeşitleri robotik kodlama eğitiminde amaç çocukların çevresindeki problemler için kendi çözümlerini üretebilen, algoritma ve kodlama bilen, kendi ürünlerini ortaya çıkarabilen bireyler olarak yetişmeleridir

Follow by Email
Instagram
WhatsApp